UAB, IĮ, MB palyginimas

Vertinimo kriterijai MB
Mažoji bendrija

Individualioji įmonė
UAB
Uždaroji akcinė bendrovė
Minimalus dalyvių skaičius 1 (narys) 1 (savininkas) 1 (akcininkas)
Maksimalus dalyvių skaičius Nebūtų ribojamas 1 savininkas 249 (akcininkai)
Minimalus kapitalo dydis Kapitalo reikalavimas netaikomas Kapitalo reikalavimas netaikomas Ne mažesnis kaip 10 000 Lt
Steigimas Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai Fiziniai asmenys Fizinis asmuo Fiziniai ar juridiniai asmenys
Juridinio asmens civilinė atsakomybė Ribota civilinė atsakomybė Neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už įmonės prievoles atsako individualios įmonės savininkas visu savo turtu) Ribota civilinė atsakomybė
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas 1 dalyvis 1 balsas. Steigimo dokumente (nuostatuose) bus galima nustatyti kitokią balsų skirstymo dalyviams tvarką, jei MB bus dalyvių susirinkimas ir vadovas Sprendimus savininkas priima savarankiškai 1 akcija 1 balsas (išskyrus įstatyme numatytas išimtis)
Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas) Būtų numatyti paprastesni apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (įstatymo 2 straipsnio 2 dalis), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai, tarptautiniai apskaitos standartai (taikomi pasirinktinai)
Kapitalas ir įnašai Kapitalą, reikalingą MB veiklai sudarytų dalyvių įnašai. Įnašu galėtų būti pinigai ar kitoks ekonomiškai įvertinamas turtas, priklausantis dalyviui nuosavybės teise. Dalyvių įnašų vertė būtų nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu Įmonės turtą sudaro: individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu Įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) apmokančiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais
Pelno paskirstymas MB dalyviai galėtų paskirstyti pelną tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį Visas individualios įmonės pelnas paskiriamas savininkui Patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
Juridinio asmens organai Būtų sudarytos galimybės MB steigėjams (dalyviams) pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų, kai MB yra:
1) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas;
2) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas.
Kai MB nebūtų atskiro vienasmenio valdymo organo – vadovo, dalyvių susirinkimas galėtų būti kartu ir MB valdymo organu.
Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovas. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdymo organas – įmonės vadovas
turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.
Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.