Skirtumai TŪB_KŪB

Kriterijai

TŪB

KŪB

Minimalus dalyvių skaičius 2 tikrieji nariai. 3: 2 tikrieji nariai ir 1 komanditorius.
Maksimalus dalyvių skaičius 20 tikrųjų narių. 20 dalyvių, kurių bent 2 yra tikrieji nariai.
Nariai (juridiniai asmenys) Negali būti valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti nariais komanditoriais.
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles Neribota (jei TŪB prievolėms įvykdyti neužtenka TŪB turto, tikrieji nariai atsako solidariai visu savo turtu). Neribota (jei KŪB prievolėms įvykdyti neužtenka jos turto, tikrieji nariai atsako solidariai visu savo turtu, o   komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį įnešė į KŪB).
Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu TŪB reikalus tvarko ir sprendimus visais TŪB veiklos klausimais priima bendrijos tikrieji nariai. Kiekvienas tikrasis TŪB narys turi teisę veikti TŪB vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitokia TŪB atstovavimo tvarka. Bendrijos reikalus tvarko ir sprendimus visais bendrijos veiklos klausimais priima bendrijos tikrieji nariai.   Sprendimai   priimami visų tikrųjų narių bendru sutarimu. Bendrijos   jungtinės veiklos sutartyje gali būti numatyta, kad sprendimai priimami tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus šiame Įstatyme numatytus atvejus. Sprendimai turi būti įforminami raštu.