Kas yra TŪB?

  • Privatus juridinis asmuo.
  • Neribota civilinė atsakomybė.
  • Veiklos tęstinumas: neribotas, tačiau mirus arba pasitraukus iš verslo kuriam nors partneriui, TŪB likviduojamas.
  • Steigėjų (akcininkų) skaičius – nuo 2 iki 20.
  • Pradinis (įstatinis) kapitalas neapibrėžtas.
  • Valdymo organai – tikrieji bendrijos nariai.
  • Privalumai: lengva įregistruoti; nėra nustatytas minimalus nuosavo kapitalo dydis; supaprastinta buhalterinė apskaita; galima sujungti atskirų bendrijos narių kapitalus; gali bendradarbiauti įvairių sričių specialistai; galima lanksčiai priimti sprendimus; tarp narių nėra pavaldumo ar darbo santykių (lygiateisis verslo partnerių bendradarbiavimas);  palanki psichologinė aplinka ir asmeninis narių suinteresuotumas; neribotas pertvarkymas.
  • Trūkumai: tiesioginė priklausomybė tarp atstumo ir potencialių narių ūkių; nariai atsako visu savo turtu; gali atsirasti konfliktai tarp partnerių; finansinių išteklių gali nepakakti pelningai gamybai plėtoti; tikrasis narys negali perleisti tikrojo nario teisių kitam asmeniui be partnerių sutikimo; rizika priverstinai likviduoti bendriją kitam nariui mirus ar pasitraukus iš verslo; bendrijos,  kurių  visi  tikrieji  nariai  yra  akcinės  bendrovės  ar  uždarosios  akcinės  bendrovės,  privalo  įstatymų nustatyta tvarka sudaryti finansinę atskaitomybę nepaisant to, ar tai numatyta jungtinės veiklos sutartyse.