Buhalterinė apskaita

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla, tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, buhalterinės apskaitos taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d.įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785;  Nr. 2010, Nr. 61-3022). Šios Taisyklės netaikomos ūkininkams ir gyventojams besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-2989; 2005, Nr. 97-3655).

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą turi pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą. Jei gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą, jis gali nepildyti šių žurnalų, jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau vadinama – pirkėjas) vieną iš toliau nurodytų apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą.